The PJ Tatler

"United States of America v. Johnny Reid Edwards"

Johnny Reid?  Who knew?