Pray nothing happens to President Obama. Pray hard.