CD Harris apologizes for Jews everywhere.

(Found on Caerdroia.)