Roger L. Simon

And the Ezra Pound Memorial Award goes to...